Presentació

Arran de la campanya per a eleccions catalanes del 27 de setembre de 2015, un grup de germanes i germans de diverses Obediències maçòniques catalanes varem establir un contacte, a través de les xarxes socials,  intercanviant opinions i desigs de com anava el procés i com volíem que acabés el procés electoral. El comú denominador de tots els participants era el desig que Catalunya aconseguís el ple reconeixement com a estat independent.

A partir dels resultats de les dites eleccions i sent conscients en quina nova situació política i social ens trobàvem, els qui havíem estat actuant d’una forma més o menys activa a través de les dites xarxes socials, varem decidir donar un pas endavant i reunir-nos per primer cop, per tal de coneix-se’ns i veure les possibilitats de crear una estructura estable, per tal de treballar conjuntament i poder posar de manifest els nostres ideals maçònics i humanistes en la construcció d’aquesta nova realitat nacional catalana.

Com a resultat de diverses reunions, a les quals es van anar sumant més germans i germanes, es va decidir crear una associació, inicialment sense personalitat jurídica, amb el nom d’ÀGORA MAÇÒNICA i fer una Manifest de presentació que s’adjunta a continuació. El nom de la nostra Associació ha estat legalment registrada. Posteriorment, i com a acord de l’Assemblea General celebrada el juny de 2016, es va acordar sol·licitar la legalització de l’associació amb personalitat jurídica.

Un cop constituïda i legalitzada l’associació amb personalitat jurídica, el passat mes d’octubre, la Junta directiva ha quedat formada pels següents germans i germanes:

 • President: Jaume Salinas
 • Vicepresident: Jordi Ratés (Responsable comissió de Salut)
 • Secretari: Josep Maria Nasarre (Responsable comissió Política i Economia)
 • Tresorer: Josep Maria Albouy
 • Vocals: Miriam Garcia (Responsable comissió Cultura i Educació)
  • Ole Thorson (Responsable comissió Medi ambient)
  • Ramón Martí (Responsable comissió Ética i Valors)
  • Ferran Juste (Responsable Documentació històrica)
  • Bru Artola
  • Pepe Fajula
  • Josep Maria Casal
  • Albert Campdepadrós
  • Quim Vendrell

ÀGORA MAÇÒNICA és conscient que l’única eina que disposa la Maçoneria és a través de l’utilització de la paraula i de les possibilitats que ofereixen actualment les xarxes socials. En aquest sentit, s’està treballant en la creació d’un web, que ha de servir de plataforma per a la difusió dels objectius d’ÀGORA MAÇÒNICA, així com la publicació dels treballs realitzats en les diverses àrees que s’han establert i que són:

 • Cultura i Educació
 • Salut
 • Medi ambient
 • Política i Economia
 • Ètica i Valors
 • Documentació històrica i actual

Els treballs que es vagin publicant en el web estaran en català i castellà.

Per a ser membre d’ÀGORA MAÇÒNICA cal únicament haver estat iniciat en qualsevol Obediència maçònica. Així mateix, ÀGORA MAÇÒNICA no defensa ni postula cap opció política concreta, atesa la lògica diversitat de posicionaments personals, si bé el nexe d’unió és l’aspiració d’assolir una Catalunya independent, tal com s’ha expressat anteriorment.

Si comparteixes els nostres objectius, t’invitem a que participis en les activitats de la nostra Associació, complimentant l’apartat específic que trobaràs en aquesta web, ja que la tasca que tenim per endavant serà durà i feixuga, però a l’hora ens permetrà intentar posar en pràctica els nostres ideals en favor d’una societat millor, més justa i més equitativa, en un context de llibertat nacional.

A raíz de la campaña para elecciones catalanas del 27 de septiembre de 2015, un grupo de hermanas y hermanos de diversas Obediencias masónicas catalanas establecimos un contacto, a través de las redes sociales, intercambiando opiniones y deseos de cómo iba el proceso y como queríamos que terminara el proceso electoral. El común denominador de todos los participantes era el deseo de que Cataluña consiguiera el pleno reconocimiento como estado independiente.

A partir de los resultados de dichas elecciones y siendo conscientes en qué nueva situación política y social nos encontrábamos, quienes habíamos estado actuando de una forma más o menos activa a través de dichas redes sociales, decidimos dar un paso adelante y reunir -nos por primera vez, para conocernos y ver las posibilidades de crear una estructura estable, con el fin de trabajar conjuntamente y poder poner de manifiesto nuestros ideales masónicos y humanistas en la construcción de esta nueva realidad nacional catalana .

Como resultado de varias reuniones, a las que se fueron sumando más hermanos y hermanas, se decidió crear una asociación, inicialmente sin personalidad jurídica, con el nombre de ÀGORA MAÇÒNICA y hacer una Manifiesto de presentación que se adjunta a continuación. El nombre de nuestra Asociación ha sido legalmente registrada. Posteriormente, y como acuerdo de la Asamblea General celebrada en junio de 2016, se acordó solicitar la legalización de la asociación con personalidad jurídica.

Una vez constituida y legalizada la asociación con personalidad jurídica, el pasado mes de octubre de 2016, la Junta directiva ha quedado formada por los siguientes hermanos y hermanas:

 • Presidente: Jaume Salinas
 • Vicepresidente: Jordi Ratés (Responsable comisión de Salud)
 • Secretario: Josep María Nasarre (Responsable comisión Política y Economía)
 • Tesorero: Josep María Albouy
 • Vocales:
  • Miriam García (Responsable comisión y Educación)
  • Ole Thorson (Responsable comisión Medio Ambiente)
  • Ramón Martín (Responsable comisión Ética y Valores)
  • Ferran Juste (Responsable Documentación histórica)
  • Bru Artola
  • Pepe Fajula
  • Josep Maria Casals
  • Albert Campdepadrós
  • Quim Vendrell

ÀGORA MAÇÒNICA es consciente de que la única herramienta que dispone la Masonería es a través de la utilización de la palabra y de las posibilidades que ofrecen actualmente las redes sociales. En este sentido, se está trabajando en la creación de una web, que debe servir de plataforma para la difusión de los objetivos de ÀGORA MAÇÒNICA, así como la publicación de los trabajos realizados en las diversas áreas que se han establecido y que son:

 • Cultura y Educación
 • salud
 • medio ambiente
 • Política y Economía
 • Ética y Valores
 • Documentación histórica y actual

Los trabajos que se vayan publicando en la web estarán en catalán y castellano.

Para ser miembro de ÀGORA MAÇÒNICA es necesario haber sido iniciado en cualquier Obediencia masónica. Asimismo, ÁGORA masónico no defiende ni postula ninguna opción política concreta, dada la lógica diversidad de posicionamientos personales, si bien el nexo de unión es la aspiración de lograr una Cataluña independiente, tal como se ha expresado anteriormente.

Si compartes nuestros objetivos, te invitamos a que participes en las actividades de nuestra Asociación, cumplimentando el apartado específico que encontrarás en esta web, ya que la tarea que tenemos por delante será dura y pesada, pero al mismo tiempo nos permitirá intentar poner en práctica nuestros ideales en favor de una sociedad mejor, más justa y más equitativa, en un contexto de libertad nacional.

Barcelona, ​​enero de 2017

Àgora Maçònica és un espai obert al diàleg i a la reflexió, format per un col·lectiu d’homes i dones lliures que, procedents de les diverses Obediències Maçòniques que operen a Catalunya, a títol personal i des de l’exercici de la pròpia llibertat, han signat a Barcelona, el dia 11 de novembre de 2015, un acord per a treballar plegats per a la independència de Catalunya i per fer arribar els valors històrics de Llibertat, Igualtat i Fraternitat i els Drets de l’Home a tots els conciutadans, polítics i civils, de la nostra Nació, continuant el camí començat per Newton, George Washington, Simón Bolívar, Ferrer i Guàrdia, Krause, Concepción Arenal, Angeles López de Ayala, Aurora Bertrana o el nostre President màrtir Lluís Companys i tants d’altres que han regalat i ofereixen encara avui per tota la Terra, vida i esforç per un mon millor, més just i solidari, sense imposicions ni dogmes, ni credos excloents.

Com a objectius immediats es fixen:

 • Treballar activament per a l’aconseguiment de la plena independència de Catalunya, donant suport a les iniciatives polítiques encaminades a aquesta finalitat que promouen aquests valors històrics.
 • Treballar en harmonia, evitant possibles enfrontaments, primer entre els propis germans de les nostres Lògies i després entre els nostre conciutadans. La independència és un procés que ens ha de dur a la llibertat com a poble, des d’una vessant plenament democràtica i respectuosa envers als qui encara no són favorables a la dita independència.
 • Aportar els nostres valors en la construcció d’aquest nou país, en els seus diversos àmbits com el: cultural, polític, social, econòmic, educatiu, sanitari, comunicació, etc…

Barcelona, a 29 de novembre de 2015